Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
 • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 • Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro zajištění anonymního recenzního řízení, zejména je oddělen strukturovaný titulní list s informacemi o autorech a vlastní text neobsahuje údaje o autorech.
 • Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádný konflikt zájmů. Pokud existuje nějaký konflikt zájmů, je uveden na titulní straně článku.
 • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
 • Prohlašuji, že název, klíčová slova, souhrn a popisy obrázků (pokud je článek obsahuje), jsou vyhotoveny jak v české/slovenské, tak v anglické verzi a tento překlad je obsahově shodný.
 • Prohlašuji, že jsem klíčová slova převzal z doporučených termínů v anglickém jazyce, uvedených na webových stránkách National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH): http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. České znění klíčových slov jsem odvodil od anglické verze.
 • Prohlašuji, že jsem ve své práci citoval relevantní články publikované v Rehabilitace a fyzikálním lékařství.
 • Připojil/a jsem průvodní dopis.
 • Příspěvek obsahuje sturkturovaný titulní list (s tituly, křestními jmény a pracovišti všech autorů) - samostatný soubor.
 • Připojil/a jsem návrh na 2–3 vhodné recenzenty článku.

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory a recenzenty

Text musí být uložen v samostatném souboru ve formátu MS Word (* doc) bez automatického formátování, jiných grafických úprav a bez zabudovaných obrázků, grafů či tabulek, které musejí být uloženy v samostatných souborech. Soubor nesmí být označen jménem autorů z důvodu anonymity recenzí. Po jazykové stránce musí práce odpovídat pravidlům českého nebo slovenského pravopisu. Není přípustné slova zkracovat, s výjimkou zkratek oficiálních nebo zcela běžných. Všechny číselné údaje je nutné vyjadřovat v jednotkách měrové soustavy SI.

Příprava rukopisu

Rukopis pište ve formátu Times New Roman, typ Normální, velikost písma 12. Řádkování 1.

A/ Titulní list: (samostatný soubor):

Název – výstižný a stručný název článku (5–6 slov), je-li to možné, měl by heslovitě vyjádřit výsledek práce. Redakce si vyhrazuje právo název po dohodě s autorem zkrátit či upravit.

Jména autorů –  křestní jména, příjmení, tituly všech autorů.

Pracoviště – plný úřední název se sídelním městem. Čísly odlišit jednotlivá pracoviště autorů. Nad jmény a na konci označení pracoviště použít horní index.

Souhrn

Uvedení grantové podpory, pokud byla poskytnuta

Může být přiloženo poděkování 

Adresa korespondenčního autora. Dbejte na kompletnost a aktuálnost adresy, nezapomeňte na celé křestní jméno, tituly a e-mail. Z důvodu potřebného kontaktu s redakcí uvádějte rovněž telefonní číslo, které nebude uveřejněno v časopisu.

B/ Text článku: 

Samostatný soubor, anonymizovaný. 

1. Název – výstižný a stručný název článku (5–6 slov), je-li to možné, měl by heslovitě vyjádřit výsledek práce. Redakce si vyhrazuje právo název po dohodě s autorem zkrátit či upravit.

 1. Souhrn – U každé původní práce je vyžadován tzv. strukturovaný souhrn v češtině či slovenštině a angličtině, který má vystihnout co bylo předmětem výzkumu bez obecných prohlášení a perspektiv. Souhrn nesmí obsahovat odkazy na obrázky ani literaturu a tabulky, rozsah je doporučen na 180–300 slov. Připojte také anglický souhrn (Summary) a klíčová slova (Key words). Nezapomeňte přeložit i název článku. Souhrny jsou k dispozici na internetu, měla by jim být proto věnována náležitá pozornost.
  Uveďte rovněž klíčová slova, která mají zahrnovat hlavní pojmy, o kterých se pojednává, v počtu 3–8 klíčových slov, z toho minimálně 3 vybírá autor z databáze Index Medicus a jejich českého ekvivalentu MeSH-CZ. Podle nich bude Vaše práce uváděna v Index Medicus, případně v jiných referátových časopisech, na internetu a ve věcném rejstříku.
 2. Úvod – uveďte jen podstatné informace o problematice a vymezení tématu (obvykle jeden až dva odstavce).
 3. Vlastní text článku – metodický postup, diskuze, závěr popište stanovisko k dosaženým poznatkům a srovnejte s výsledky jiných autorů. Pro přehlednost článku se doporučuje členit text na kapitoly.
 4. Literatura – Literární odkazy jsou číslovány v pořadí, v jakém byly poprvé zmíněny v textu. Odkazy uvádějte v textu, tabulkách a legendě arabskými číslicemi v hranaté závorce [1], více zdrojů oddělujte čárkou, bez mezer – viz [3,9] nebo [5–8]. V textu je třeba uvést všechny odkazy na literaturu. Literární odkazy uváděné pouze v tabulkách nebo legendách k obrázkům se číslují v závislosti na pořadí, kdy se odkaz na příslušnou tabulku nebo obrázek objeví poprvé v textu. Literární odkazy pište pomocí níže uvedeného vzoru. Názvy časopisů se zkracují podle stylu použitého v Index Medicus. Tento seznam můžete získat na webové adrese (http://www.nlm.nih.gov/). Citujte i číslo vydání. Pokud existuje, uveďte prosím na konci citace doi.

Citace monografických publikací – příjmení, zkratka křestního jména, název knihy nebo časopisu, místo, rok, strana. Příklad:

Janda V. Funkční svalový test. Praha: Grada Publishing 1996: 8–10.

Neumannová K, Zatloukal J. Ovlivnění poruch dýcháni pomocí tréninku dýchacích svalů. Rehab Fyz Lék 2011; 18(4): 188–192.

V názvech časopiseckých prací psaných anglicky začíná velkým písmenem jen první slovo názvu, v ostatních slovech se píší malá písmena, pokud se nejedná o vlastní jméno, zeměpisný název, národ.

Citace organizace jako autora

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164(5): 282–284.

Názvy organizací se píší velkým písmenem ve všech částech názvu kromě spojek.

Citací článků v tisku

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 2016.

Knihy a jiné monografie

Citace kapitoly v knize

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM (eds). Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press 1995: 465–478.

Citace ze sborníku z konference

Kimura J, Shibasaki H (eds). Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology 1995, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier 1996: 15–19.

Citace abstraktu

Roxburgh J, Cooke RA, Deverall P et al. Haemodynamic function of the carbomedics bileaflet prosthesis [abstract]. Br Heart J 1995; 73 (Suppl 2): P37.

Citace elektronicky dostupného materiál

Košťálová M. Screening afázie: MASZcz. [online]. Dostupné z: www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/neurologicka-klinika/screening-afazie-mastcz/t3305.

 1. Dokumentace – rozlišujte obrázky, grafy, schémata a tabulky. Označují se v textu čísly v kulatých závorkách (např. obr. 1, graf 2, tab. 2, schéma 3).

Obrázky musejí být v samostatných souborech ve formátu JPG, TIF, PDF. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě (při 100% zvětšení nesmí být obrázek rozostřený) takto:

– obrázek v šíři jednoho časopiseckého sloupce min. šířka 700 pixelů (6 cm);

– obrázek v šíři dvou časopiseckých sloupců min. šířka 1 500 pixelů (12,5 cm);

– obrázek v šíři tří časopiseckých sloupců min. šířka 2 200 pixelů (18,5 cm).

Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě.

Tabulky se tvoří ve formátu Word nebo Excel, každá tabulka musí být zařazena do samostatného souboru. Neposílejte v needitovatelné podobě.

Grafy zasílejte v editovatelné podobě ve křivkách, např. ve formátu xls, eps, wmf, emf, cdr, ai, pdf, nikoli v rastrové podobě.

Grafické soubory vytvořené pomocí statistických programů (např. Statsoft STATISTICA a další) zasílejte v běžných vektorových formátech (např. emf, wmf, svg apod.), v žádném případě je nezasílejte ve formátu MS Word.

Každý dokument (obr., graf atd.) musí být očíslovaný a opatřený popiskem. Každá řada dokumentů má vlastní číslování (obr., 1, tabulka 1 atd.). Popisky uveďte souhrnně na konci článku za kontaktní adresou autora. Obrázky přiložte k rukopisu, vyznačte jejich orientaci (horno-dolní okraj).

Nevkládejte obrázky, grafy, schémata a tabulky do textu článku, pouze vyznačte, kde mají být umístěny.

Popisky obrázků, grafů i schémat je potřeba přeložit do anglického jazyka.

C/ průvodní dopis je nezbytnou součástí podání rukopisu

D/ navrhněte prosím 2–3 možné recenzenty

 

V případě požadavku na revizi rukopisu ve druhém kole nahrávejte revidovaný rukopis včetně dopisu recenzetům s informacemi o zohlednění jejich připomínek v novém textu (tzv. point-by-point responses). 

Původní článek

Výchozí pravidla sekce

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.