Nezvyklý priebeh chronickej myelocytovej leukémie – kazuistika a prehľad literatúry

Autoři

  • Peter Rohoň Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
  • Veronika Markuseková

Klíčová slova:

pokročilé fázy chronickej myelocytovej leukémie – intraabdominálne krvácanie – ponatinib

Abstrakt

Pacienti s chronickou myelocytovou leukémiou v chronickej fáze choroby majú pri liečbe inhibítormi tyrozínových kináz očakávanú dĺžka života približujúcu sa veku prežívania bežnej populácie. Napriek týmto pokrokom zostáva pre hematológov veľkou výzvou určenie optimálnej liečebnej stratégie pre zriedkavé, pokročilé ochorenie – vznikajúce v podobe primárnej alebo terapiou indukovanej a spojené s klonovou evolúciou. Pokročilé ochorenie má pochopiteľne pestrejšie klinické prejavy a prináša aj niektoré neobvyklé a často i život ohrozujúce situácie. Popisujeme zriedkavý prípad pokračujúcej klinickej progresie CML počas liečby inhibítormi tyrozínových kináz so závažnou hemoragickou manifestáciou pri blastovom zvrate, potransplantačným návratom choroby; je tiež doplnený prehľad niektorých publikovaných prác z tejto oblasti.

Stahování

Publikováno

2023-03-22