Volná nádorová DNA u pacientů s klasickým Hodgkinovým lymfomem - update 2022

Autoři

  • Alexandra Kredátusová HOK FNOL
  • Vít Procházka

Klíčová slova:

Hodgkinov lymfóm, tekutá biopsia, cirkulujúca nádorová DNA, minimálna reziduálna choroba

Abstrakt

Voľná cirkulujúca nádorová DNA (circulating tumour DNA – ctDNA) je typ extracelulárnej voľnej DNA (circulating cell-free DNA – ccfDNA) uvoľňovaná do krvi pacientov s onkologickým ochorením apoptózou a nekrózou nádorových buniek. Predstavuje alternatívny biomarker, ktorého kvalitatívna i kvantitatívna analýza môže, doplňujúc zobrazovacie vyšetrenie, spresniť  hodnotenie liečebnej odpovede u pacientov s Hodgkinovým lymfómom. Ako dynamický parameter by si svoje uplatnenie mohla nájsť v úvode liečby pri upresňovaní diagnózy a v skríningu mutácií, v samotnom priebehu liečby a po jej ukončení pri hodnotení jej účinnosti aj v ďalšom sledovaní za účelom včasnej predikcie prípadného relapsu.

Stahování

Publikováno

2022-09-15