Antimülleriánský hormon - jeho využití v klinické praxi a budoucí možnosti

Autoři

  • Olga Dubová Gynekologicko-porodnická klinika FNB a 1. LF UK

Klíčová slova:

antimülleriánský hormon, BRCA, AMHRII, karcinom ovaria, karcinom endometria, murlentamab

Abstrakt

Antimülleriánský hormon (AMH) je protein produkovaný již u lidských plodů. Má svoji nezastupitelnou roli v diferenciaci vývodných pohlavních cest, regulaci funkce ovarií a testes. Stanovení sérové hladiny AMH má využití v klinické praxi. Dnes především v reprodukční medicíně v hodnocení ovariální rezervy a v predikci odpovědi na ovariální stimulaci. U mladých onkologických pacientek však také může předpovědět riziko ovariálního selhání po protinádorové léčbě. Další využití nachází v dětské endokrinologii při diagnostice poruch sexuální diferenciace. V onkologii je využíván jako nádorový marker pro sledování pacientek s granulózovým tumorem. Do budoucna se však otevírá také využití znalosti funkce AMH pro léčbu gynekologických, ale i jiných solidních malignit exprimujících tkánově specifický receptor pro AMH. 

Publikováno

2023-04-21

Číslo

Sekce

Gynekologie a porodnictví

Kategorie