Dosavadní zkušenosti s léčbou ropeginterferonem alfa-2b u pacientů s Ph negativními myeloproliferacemi na Interní hematologické a onkologické klinice LF MU a FN Brno

Autoři

  • Natália Podstavková Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno
  • Barbora Weinbergerová Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno
  • Jiřina Procházková
  • Michaela Bohúnová
  • Andrea Marečková
  • Jana Kotašková
  • Ivana Ježíšková
  • Michael Doubek
  • Jiří Mayer

Klíčová slova:

Ph negativní myeloproliferativní neoplázie, pravá polycytémie, ropeginterferon alfa-2b

Abstrakt

Úvod: Ropeginterferon alfa-2b prokázal účinnost a bezpečnost u pacientů s pravou polycytémií v multicentrických randomizovaných studiích PROUD-PV a CONTINUATION-PV. Během  4.– 5. roku terapie byl prokázán jednoznačný benefit terapie ropeginterferonem alfa-2b ve srovnání s nejlepší dostupnou terapií, a to jak ve smyslu dosažení kompletní hematologické remise onemocnění, tak i výrazného snížení mutační alelické zátěže JAK2.

Materiál a metodika: Retrospektivní neintervenční analýza byla provedena u celkem 14 pacientů s Ph negativními myeloproliferacemi (Ph- MPN) léčených ropeginterferonem alfa-2b na Interní hematologické a onkologické klinice (IHOK) v období od května 2020 do července 2022. Hodnocena byla data týkající se délky terapie, dávkování, efektu a tolerance terapie.

Výsledky: Medián délky terapie v souboru byl 266 dní. Léčeno bylo celkem 14 pacientů, z toho 11 s pravou polycytémií (79 %), 2 s esenciální trombocytémií (14 %) a 1 se sekundární myelofibrózou po pravé polycytémii (7 %).  Medián dávky ropeginterferonu alfa-2b byl 150ug. Dosažení kompletní hematologické remise bylo u 11 pacientů (79 %). Terapie byla během doby sledování ukončena u 2 pacientů (14 %). Nežádoucí účinky byly zaznamenány u 6 pacientů (43 %), tromboembolická příhoda byla dokumentována u jednoho pacienta (7 %).

Závěr: Naše analýza prvotních zkušeností s terapií ropeginterferonem alfa-2b potvrdila jeho velmi dobrý efekt na kontrolu hematokritu a zároveň výbornou toleranci u pacientů s Ph-MPN.

Stahování

Publikováno

2023-01-03