Jak klinicky interpretovat výsledky TP53 analýz u chronické lymfocytární leukémie v kontextu dostupných terapeutických režimů

Autoři

  • Barbara Kunt Vonková CEITEC MU, Brno
  • Šárka Pavlová
  • Jitka Malčíková
  • Karol Pal
  • Yvona Brychtová
  • Anna Panovská
  • Šárka Pospíšilová
  • Michael Doubek

Klíčová slova:

Chronická lymfocytární leukemie, mutace TP53, klonální evoluce, FCR, BRC a Bcl-2 inhibitory

Abstrakt

Mutace v genu TP53 představují nejdůležitější nepříznivý prognostický a prediktivní faktor u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií (CLL) a přispívají k celkově horšímu průběhu onemocnění a riziku časného relapsu či rezistenci na podávanou chemoimunoterapii. Z dosavadních výsledků vyplývá, že při léčbě chemoimunoterapií (FCR) v první linii dochází ke klonální selekci TP53 aberantních buněk, což má nepříznivý vliv na prognózu onemocnění. Recentní studie zabývající se klonální evolucí mutací v genu TP53 pod vlivem terapie BCR a Bcl-2 inhibitorovými léčivy podobný trend nenaznačují. V klinické diagnostice aberací TP53 se čím dál více využívá metody sekvenování nové generace (NGS), které dosahují citlivosti detekce alelické frekvence pod 10 % oproti standardně zavedenému Sangerovu sekvenování. V posledních letech se pozornost výzkumu CLL upíná zejména k mutacím v genu TP53 s alelickou frekvencí pod 10 % a jejich klinickou významnost. V následujícím přehledovém článku shrnujeme doposud publikované výsledky klonální evoluce mutací v genu TP53 pod vlivem různým terapeutických režimů zejména s ohledem na mutace s alelickou četností < 10 % a jejich klinickou interpretaci.   

Stahování

Publikováno

2023-07-10