Cévní nežádoucí účinky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií při terapii inhibitory tyrozinkináz v každodenní klinické praxi – analýza z databáze INFINITY.

Cévní NÚ u pacientů s CML

Autoři

 • MUDr. Petra Čičátková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
 • doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
 • MUDr. Tomáš Horňák Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
 • MUDr. Hana Klamová, CSc. Ústav hematologie a krevní transfuze
 • MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové
 • MUDr. Lukáš Stejskal Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU
 • Ing. Zlatuše Křístková Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.
 • Mgr. Jana Baranová Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.
 • MUDr. Anežka Kvetková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
 • MUDr. Lukáš Semerád, Ph.D. Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
 • Bc. Jiřina Procházková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU a Středoevropský technologický institut - Masarykova univerzita

Klíčová slova:

chronická myeloidní leukemie, inhibitory tyrozinkináz, cévní nežádoucí účinky, ponatinib, nilotinib, INFINITY

Abstrakt

Léčba chronické myeloidní leukemie doznala v posledních 20 letech dramatických změn spojených s uvedením prvního inhibitoru tyrozinkináz imatinibu do klinické praxe a představuje tak jeden z největších úspěchů nejen hematologické, ale i celé onkologie. Imatinib byl následován dalšími inhibitory tyrozinkináz druhé a třetí generace (nilotinib, dasatinib, bosutinib a ponatinib), díky nimž se délka života pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií prakticky neliší od délky života zdravých vrstevníků. S touto často celoživotní léčbou mohou ale být spojeny nežádoucí účinky, které jsou v ojedinělých případech i život ohrožující. Do kategorie závažných nežádoucích účinků zahrnujeme i nežádoucí účinky cévní, jejichž výskyt v klinických studiích varíruje v širokém rozmezí 0,32 – 47,8 % pacientů, nejčastěji při terapii nilotinibem a ponatinibem. Jejich výskyt v rutinní klinické praxi v České republice byl hodnocen v retrospektivní analýze dat z databáze INFINITY. Ve sledovaném období byla chronická myeloidní leukemie diagnostikována u 1029 pacientů, validní záznamy pro analýzu mělo 1007 z nich, z toho v chronické fázi jich bylo 947. V této skupině pacientů byl během léčby inhibitory tyrozinkináz alespoň 1 cévní nežádoucí účinek zjištěn u 82 pacientů (8,5 %) a podle očekávání se nejčastěji vyskytovaly u pacientů užívajících nilotinib (10,8 %) a ponatinib (8,3 %). Při léčbě první linie se vyskytl alespoň 1 cévní nežádoucí účinek u 60 pacientů (6,3 %). Při přímém porovnání imatinibu a nilotinibu v první linii byl zaznamenán signifikantně častější výskyt kardiovaskulárních (2,6 % vs. 7,2 %, p = 0,013), cerebrovaskulárních (1,4 % vs. 4,8 %, p = 0,019) i periferních vaskulárních nežádoucích účinků (0,2 % vs. 4,0 %, p = 0,001) při léčbě nilotinibem. Předkládaná práce nabízí detailnější pohled na výskyt cévních nežádoucích účinků u pacientů s chronickou myeloidní leukemií léčených inhibitory tyrozinkináz v klinické praxi v České republice ve srovnání s dostupnými literárními údaji.

Stahování

Publikováno

2023-03-22