Real-world dáta ohľadom účinnosti a bezpečnosti ibrutinibu a venetoklaxu u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou, skúsenosti jedného centra

Autoři

  • Firas Farkaš Klinika hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a UNB, Bratislava, Slovenská republika.
  • Mikuláš Hrubiško Katedra hematológie a transfúziológie Lekárskej fakulty SZU, Bratislava, Slovenská republika.
  • Angelika Bátorová Klinika hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a UNB, Bratislava, Slovenská republika.

Abstrakt

Úvod: liečba chronickej lymfocytovej leukémie (CLL) naďalej prechádza veľmi dynamickým vývojom. Chemoimunoterapia, ktorá bola hlavnou kostrou liečby, je do značnej miery nahradená cieľovými molekulami, ktoré sú účinnejšie a bezpečnejšie. Cieľ: retrospektívna analýza vlastných dát na zhodnotenie výsledkov CLL pacientov liečených inovatívnou nechemoterapeutickou liečbou „chemo-free“. Materiál a metódy: v období od januára 2016 do septembra 2021 sme do štúdie zahrnuli 83 pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou, ktorí boli liečení na našom pracovisku. Celkovo 63 pacientov dostalo ibrutinib (15,8 % v prvej línii) a 20 pacientov dostalo venetoklax +/- rituximab (84% v monoterapii a 5% v prvej línii). Medián veku bol 64 rokov (rozsah 39-81 rokov). Každá skupina mala medián dvoch predchádzajúcich línií liečby (rozsah 1 až 6). Medián sledovania bol 31 mesiacov pri ibrutinibe a 23 mesiacov pri venetoklaxe. Výsledky: väčšina pacientov odpovedala na liečbu s celkovou mierou odpovede (ORR) 92% pri ibrutinibe a 90% pri venetoklaxe. Miera kompletnej remisie bola vyššia pri venetoklaxe (relatívne riziko – RR=2,02. 95% CI: 1,16 - 3.5, p = 0,012). Trojročné prežívanie bez progresie (PFS) a celkové prežívanie (OS) bolo 82% a 83% pri ibrutinibe, 80% a 80% pri venetoklaxe. Pacienti, ktorí boli liečení v prvej línii mali lepšie prežívanie (OS). Nežiaduce účinky boli väčšinou mierne alebo stredne závažné. Záver: v našej práci sme dokázali, že nové molekuly ibrutinib a venetoklax poskytujú porovnateľné výsledky u pacientov s CLL liečených mimo klinického skúšania.

kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, ibrutinib, venetoklax, účinnosť a bezpečnosť.

Stahování

Publikováno

2022-06-27