Mutace v epigenetických regulátorech: potenciální prognostické markery a terapeutické cíle u akutní myeloidní leukémie

Epigenetika u AML

Autoři

  • Jana Navrátilová FN Olomouc
  • Beáta Katrincsáková FN Olomouc
  • Tomáš Szotkowski
  • Helena Urbánková
  • Karel Indrák
  • Tomáš Papajík

Klíčová slova:

akutní myeloidní leukémie, epigenetické změny, epigenetické regulátory, prognóza

Abstrakt

Správné řízení genové exprese hraje zásadní roli v diferenciaci hematopoetických kmenových buněk a dalších procesech hematopoézy. Zásah do epigenetické regulace genové exprese charakterizuje patogenezi celé řady nejen hematologických malignit. V genomech pacientů s akutní myeloidní leukémií, zejména ve skupině s normálním karyotypem, byly opakovaně prokázány somatické mutace v epigenetických regulátorech včetně DNMT3A, TET2, IDH1, IDH2, ASXL1, MLL nebo EZH2. Jedná se o časné preleukemické zásahy, které bývají stabilním ukazatelem klinického vývoje onemocnění a v kombinaci s „driver“ mutacemi (NPM1, FLT3, MLL, RUNX1 aj.) představují kandidátní markery pro monitorování minimální reziduální nemoci. Specifický mutační profil každého pacienta získaný s využitím moderních molekulárních metod jako je sekvenování nové generace může přinést zásadní informaci o případném rozvoji relapsu či dosažení remise onemocnění. Cílem této práce je shrnout poznatky o klinickém, biologickém a terapeutickém významu mutací vybraných epigenetických regulátorů rekurentních u AML.

Stahování

Publikováno

2022-06-27