COVID-19 jako rizikový faktor intrauterinního úmrtí plodu

Autoři

  • Andrea Válková
  • Petr Hubka GPK 1. LF UK a FNB

Klíčová slova:

COVID-19, intrauterinní úmrtí plodu, porodnictví

Abstrakt

Úvod

Cílem práce je poskytnout přehled literatury týkající se vlivu COVID-19 na těhotné ženy a prezentovat tři kazuistiky intrauterinního odúmrtí plodu u žen s anamnézou onemocnění COVID-19 v průběhu jara 2021.

Těhotné ženy nejsou náchylnější k nákaze onemocněním COVID-19 než ženy netěhotné. U většiny těhotných žen probíhá onemocnění asymptomaticky či jen s lehkým průběhem. Dominujícími příznaky jsou horečka, kašel, dušnost, bolesti svalů, ztráta čichu a chuti. V laboratorních parametrech můžeme pozorovat leukocytózu, lymfopenii, neutrofilii, elevaci C-reaktivního proteinu, elevaci prokalcitoninu, elevaci transamináz a trombocytopenii.

U žen s onemocněním COVID-19 je zvýšené riziko intrauterinního úmrtí plodu, riziko předčasného porodu, rozvoje preeklampsie/eklampsie či HELLP syndromu, zejména u žen s dalšími přidruženými komorbiditami. Mezi rizikové faktory závažnějšího průběhu onemocněním COVID-19 s častější péčí na jednotce intenzivní péče včetně umělé plicní ventilace, případně připojení na extrakorporální membránovou oxygenaci (ECMO), se udává mimo jiné vyšší věk (nad 35 let), nadváha (BMI více než 25), obezita (BMI nad 30), esenciální hypertenze, gestační hypertenze, preexistující diabetes nebo gestační diabetes.

Ve srovnání se zdravou populací je u COVID pozitivních žen gravidita častěji ukončena akutním císařským řezem. Stejně tak mají tyto ženy vyšší riziko předčasného porodu před 35. týdnem těhotenství a vyšší riziko rozvoje preeklampsie/eklampsie či HELLP syndromu.

Podle posledních studií se ukazuje, že intrauterinní úmrtí plodů se vyskytuje výrazně častěji u žen s laboratorně potvrzenou infekcí COVID-19. S ohledem na změny koagulačních parametrů a poklesu trombocytů u těhotných žen s COVID-19 se za jednu z příčin úmrtí plodu považuje placentární či pupečníková trombotická komplikace.

V souvislosti s tím by dle aktuálních doporučení měla mít každá COVID pozitivní těhotná žena tromboprofylaxi pomocí nízkomolekulárním heparinem (LMWH).

Publikováno

2022-02-19