Diskrepance stagingové a peroperační klasifikace endometriózy pánve dle #Enzian 2021

Autoři

  • MUDr. Katarína Križanová Centrum pro léčbu endometriózy, Nemocnice Znojmo, p. o. Adresa: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo
  • doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. Gynekologicko - porodnická klinika FN Brno a LF MU Jihlavská 20, 625 00, Brno https://orcid.org/0000-0003-0617-0126
  • MUDr. Radek Chvátal Centrum pro léčbu endometriózy, Nemocnice Znojmo, p. o. Adresa: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo
  • MUDr. Viktor Križan Centrum pro léčbu endometriózy, Nemocnice Znojmo, p. o. Adresa: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo
  • MUDr. Maria Shibaeva Centrum pro léčbu endometriózy, Nemocnice Znojmo, p. o. Adresa: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo

Klíčová slova:

stagingová klasifikace, #Enzian 2021, diskrepance, endometriom, ovariální forma endometriózy

Abstrakt

Cíl: Cílem práce je komparace rozsahu ovariální formy endometriózy dia gnostikované v rámci předoperačního stagingu s následným peroperačním nálezem. Definice pozorovaných diskrepancí dle klasifikace #Enzian 2021.

Soubor a metodika: Soubor zahrnuje 62 pacientek
v reprodukčním věku s předoperačním nálezem ovariálního endometriomu. Pacientky byly rozděleny dle klasifikace #Enzian 2021 do podskupin (O1, O2 + O3) s unilaterálním a bilaterální nálezem. Hodnocena byla procentuální shoda předoperačních a peroperačních nálezů.

Výsledky: V hodnocení ovariálního postižení vykazuje ultrazvuková diagnostika předoperačního nálezu téměř 100% shodu s nálezem na vaječnících během operace. Periadnexální adheze byly předoperačně predikovány pouze v polovině případů. Rozdíl v lateralitě byl potvrzen při T3 postižení v podskupině O2 + O3. Při bilaterálním postižení je nález přítomnosti adhezí 3. stupně dvojnásobný. V souboru byla pozorována asociace ovariální formy endometriózy (O2–O3) s hlubokou infiltrující endometriózou malé pánve v 50 %.

Závěr: Ovariální forma endometriózy je asociována s výskytem dalších ložisek endometriózy v malé pánvi. V práci bylo potvrzeno, že předoperační staging rozsah postižení malé pánve endometriózou podhodnocuje. Při operačním řešení ovariální formy endometriózy je nutno očekávat rozsáhlý adhezivní proces.

Stahování

Publikováno

2024-02-22