Nový pohľad na diagnostiku a liečbu idiopatickej granulomatóznej mastitídy

Autoři

  • Lucia Vanovčanová II. rádiologická klinika LFUK a OUSA
  • Eva Mináriková Mamologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava, SR

Klíčová slova:

mastitída, idiopatická granulomatózna mastitída, ultrasonografia, core cut biopsia, protizápalová liečba

Abstrakt

Cíl: prezentovať naše skúsenosti s  protizápalovou liečbou idiopatickej granulomatóznej mastitídy (IGM) a poukázať na špecifiká jej diagnostiky.

Metodika: Pacientky s akútnym zápalovým ochorením prsníka po USG vyšetrení s odobratím anamnestických údajov podstúpili histologizáciu procesu core cut biopsiou, ktorá potvrdila IGM. Následne bola aplikovaná protizápalová liečba v kombinácii kolchicín, vitamín E a lokálne  obklady  z odvaru zo skorocelu kopijovitého (Plantago lanceolate). U každej pacientky sme zaznamenali i prípadnú extra muros aplikovanú liečbu pred histologizáciou (atb, chirurgická intervencia, čas od nástupu príznakov k potvrdeniu diagnózy). Analyzovali sme efekt nami podávanej protizápalovej liečby (nástup účinku, nežiadúce účinky, recidívy, dĺžku liečby nutnej k vymiznutiu ťažkostí).

Výsledky: V období rokov 2016 až 2022 sme diagnostikovali a biopsiou  verifikovali  IGM u 53 pacientok, 45 (84,9%) podstúpilo nami navrhovanú protizápalovú liečbu, 8 (15,1%)  sa rozhodlo pre iný druh terapie. Aktuálne je bez liečby a bez klinických prejavov 27 pacientok (60%): priemerná dĺžka liečby bola 34 mesiacov,  zlepšenie klinického stavu sa prejavilo za 2-8 týždňov (priemer 3 týždne). Nežiadúce účinky v podobe dyspepsie hlásili štyri pacientky (14,81%). U piatich (18,52%) došlo k recidíve po 1-36 mesiacoch (priemer 7mesiacov). Pacientky po ukončení liečby (22, 81,48%) sú aktuálne 3-70 mesiacov (priemer 34 mesiacov) bez ťažkostí.  U zvyšných 18 (40%)  pacientok aktuálne prebieha liečba, v trvaní 3-41 mesiacov (priemer 19 mesiacov).

Závěr: Protizápalová liečba kolchicínom, za súčasnej podpornej liečby (obklady z odvaru skorocelu kopijovitého a vitamín E), predstavuje pri minimálnych nežiaducich účinkoch sľubný trend v terapii IGM.

Stahování

Publikováno

2023-12-18