Je rozdíl mezi akutní apendicitou u těhotných a netěhotných žen?

Akutní apendicitida u těhotných žen

Autoři

  • Petra Guňková
  • Lubomír Tulinský Chirurgická klinika FN Ostrava a LF OU https://orcid.org/0000-0003-3100-5990
  • Daniel Toman
  • Lubomír Martínek
  • Adéla Vrtková
  • Richard Špaček
  • Ondřej Šimetka

Klíčová slova:

akutní apendicitida, těhotenství, apendektomie, laparoskopie, morbidita, mortalita

Abstrakt

Cíl: Akutní apendicitida je nejčastější indikací k chirurgické intervenci během těhotenství z negynekologické či neporodnické příčiny. Cílem práce bylo porovnat peroperační a pooperační výsledky akutních apendektomií u těhotných a netěhotných pacientek fertilního věku.

Soubor a metodika: Retrospektivní klinická studie zaměřená na srovnání peroperačních a pooperačních výsledků akutní apendektomie u těhotných a netěhotných pacientek reprodukčního věku v období leden 2012 - prosinec 2021 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Výsledky: Akutní apendektomii celkem podstoupilo 308 pacientek, z toho 25 těhotných a 283 netěhotných. Nebyly statisticky významné rozdíly ve věku, zařazení do ASA klasifikace, v délce trvání potíží, vstupních hodnotách CRP, senzitivitě či specifitě sonografie. Statisticky významný rozdíl byl nalezen v počtu leukocytů v jednotlivých podskupinách (p=0,014) a v počtu provedených laparoskopických výkonů mezi oběma podskupinami (p<0,001, netěhotné 98,9% vs těhotné 80,0%). Statisticky významný rozdíl byl zaznamenán taktéž v délce hospitalizace, kdy v podskupině těhotných byl pobyt v nemocnici delší (p=0,014) a statisticky významný rozdíl v četnosti pooperačních komplikací mezi definovanými podskupinami (p=0,039). Závažné komplikace byly popsány převážně v podskupině těhotných pacientek, kde dosáhly 12 % oproti netěhotným, kde byly 2,8 %. Mortalita souboru byla nulová.

Závěr:  Výsledky studie potvrzují skutečnost, že těhotenství může být spojeno s komplikovanými formami akutní apendicitidy. Přesná a včasná diagnostika nejen předchází vzniku komplikovaných forem apendicitidy, ale také snižuje počty negativních apendektomií v těhotenství.

Stahování

Publikováno

2023-12-18