Sledovanie vzťahu hyperaktívneho močového mechúra a porúch mobility u žien so sklerózou multiplex

Autoři

  • Cyril Grus Fakulta zdravotníckych odborov,Prešovská univerzita,

Klíčová slova:

skleróza multiplex, hyperaktívny mechúr, mobilita

Abstrakt

Východiská: V súčasnosti absentuje dostatok štúdii, ktoré by sa venovali sledovaniu vzťahu symptómov dolných močových ciest a porúch mobility u žien  so sklerózou multiplex.   Cieľom práce bolo sledovanie vzťahu hyperaktívneho močového mechúra a porúch  mobility u žien  so sklerózou multiplex. 

Metódy: pacientky so sklerózou multiplex (SM)  s relaps-remitujúcou formou (RR), štádium disability: EDSS ≤6,5, zo špecializovanej ambulancie Neurologickej Kliniky LF UPJŠ v Košiciach v počte 106.  Symptómy úniku moču boli hodnotené modifikovaným Dotazníkom medzinárodnej konzultácie o inkontinencii (ICIQ UI– SF) a symptomy hyperaktívneho močového mechúra boli hodnotené krátkym dotazníkom príznakov hyperaktívneho mechúra (OAB-q). Bola použitá stupnica dopadu Sklerózy multiplex (MSIS-29)  a Index mobility Rivermead  (RMI) .

Záver: U pacientok s SM sme zistili uvedené korelácie: signifikantne pozitívnu strednú koreláciu  medzi závažnosťou symptómov  OAB a UI a fyzickými atribútmi. Zistili sme  signifikantne pozitívnu miernu koreláciu medzi závažnosťou symptómov  OAB a UI a psychickými  atribútmi. Zistili sme negatívnu  signifikantnú strednú koreláciu medzi závažnosťou symptómov OAB a UI a  mobilitou. Bolo potvrdené, že čím sú závažnejšie symptómy UI a OAB, tým sú väčšie ťažkosti s mobilitou pri vykonávaní fyzických aktivít a tým rastie aj negatívny dopad ochorenia SM na psychické zdravie pacientok.

 

Stahování

Publikováno

2023-10-30

Číslo

Sekce

Gynekologie a porodnictví

Kategorie