Závažná materská morbidita vyžadujúca transport rodičiek na jednotky intenzívnej starostlivosti v Slovenskej republike – 9-ročná populačná štúdia

Autoři

  • Mária Vargová Univerzitná nemocnica v Bratislave I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB Bratislava
  • Adam Adamec I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB Antolská, Bratislava, SR https://orcid.org/0000-0002-2401-6811
  • Dominika Kotríková I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská, Bratislava, SR https://orcid.org/0000-0002-3347-0151
  • Liam McCullough I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská, Bratislava, SR https://orcid.org/0009-0002-9237-7472
  • Diana Kanásová I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská, Bratislava, SR https://orcid.org/0009-0006-8069-2781
  • Jakub Daniš I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská, Bratislava, SR
  • Rebeka Gabal I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská, Bratislava, SR https://orcid.org/0009-0001-2417-0915
  • Alexandra Krišt´úfková I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská, Bratislava, SR https://orcid.org/0000-0002-1216-0824
  • Zuzana Nižňanská I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská, Bratislava, SR
  • Miroslav Korbeľ I. gynekologicko - pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská, Bratislava, SR

Klíčová slova:

závažná akútna materská morbidita, transport rodičky na jednotku intenzívnej starostlivosti

Abstrakt

Cieľ: Analýza život ohrozujúcich materských morbidít, ktorých stav si vyžadoval následnú liečbu na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) v Slovenskej republike v rokoch 2012–2020. Metodika: Retrospektívna analýza prípadov 655 rodičiek transportovaných na JIS z počtu 436 136 pôrodov. Dôvody transportu boli rozdelené do deviatich kategórií: peripartálne krvácanie, hypertenzné ochorenia, tromboembólia, kardiovaskulárne ochorenia, sepsa/ťažké infekcie, metabolické ochorenia, anestéziologické komplikácie, gastroenterologické problémy a iné. Výsledky: Celková incidencia transportu na jednotky intenzívnej starostlivosti v sledovanom období bola 1,5 na 1 000 pôrodov, ale u rodičiek rómskej národnosti 8,8 na 1 000 pôrodov. Priemerný vek rodičiek bol 30,7 rokov, pričom vo veku nad 35 rokov bolo 29,7 %. Nadhmotnosť a obezitu malo 70,4 % rodičiek. Najčastejšou príčinou transportu na JIS (49,3 %) bolo závažné popôrodné krvácanie. Druhou najčastejšou príčinou (26,0 %) boli hypertenzné ochorenia (preeklampsia, eklampsia a HELLP syndróm). Treťou najčastejšou príčinou (4,9 %) bola sepsa a závažné infekcie matky (pôrodníckej aj nepôrodníckej genézy). Úmrtnosť matiek prijatých na JIS bola 2,3 % a úmrtnosť ich novorodencov 8,7 %. Záver: Incidencia transportu rodičiek na JIS v sledovaných rokoch bola 1,5 na 1 000 pôrodov, čo v medzinárodnom porovnaní radí Slovenskú republiku ku krajinám s nižšou incidenciou.

Stahování

Publikováno

2023-08-25