Léčebné přístupy u recidiv karcinomu endometria

Autoři

  • Tomáš Crha Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a LF MU
  • Luboš Minář Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a LF MU
  • Michal Felsinger
  • Vít Weinberger

Klíčová slova:

karcinom endometria, lokální recidiva, systémová léčba, radioterapie, operační léčba

Abstrakt

Cíl: Ucelený přehled léčebných přístupů recidiv karcinomu endometria s ilustrativní kazuistikou. Metodika: Přehledová práce podávající základní přehled o využití léčebných modalit u různých forem recidivujícího karcinomu endometria vč. operačního řešení, systémové léčby a radioterapie. Součástí práce je kazuistika prezentující léčbu pacientky s recidivou karcinomu lokalizovanou v břišní stěně. Závěr: Léčebné přístupy u pacientek s recidivujícím karcinomem endometria zahrnují operační přístup, radioterapii a systémovou léčbu v závislosti na předchozí terapii, charakteru a místu recidivy či diseminace, fyzickém stavu a přání pacientky. Rozhodnutí o výběru léčebné modality by mělo být individuálně posuzováno multioborovou onkogynekologickou komisí.

Stahování

Publikováno

2023-08-25