Průběh porodu před císařským řezem a incidence avulze musculus levator ani při následujícím vaginálním porodu: pilotní studie

Autoři

  • Lenka Paymová Gynekologicko- porodnická klinika FN Plzeň

Klíčová slova:

4D transperineální ultrazvuk, musculus levator ani, avulzní poranění, VBAC, pánevní dno

Abstrakt

Cíl:. Cílem této multicentrické observační kohortové studie bylo objasnit vliv indikace císařského řezu (SC) na riziko vzniku avulze levátoru (MLA) při následném vaginálním porodu.

Metodika: Do studie byly zařazeny ženy, které porodily poprvé vaginálně po předchozím císařském řezu (VBAC) v období 2012- 2016 na Gynekologicko- porodnické klinice v Plzni a na Gynekologicko- porodnické klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Rodičky byly rozděleny do dvou skupin- po elektivním a akutním císařském řezu- a následně vyšetřeny pomocí 4D transperineálního ultrazvuku. Z nasnímaných volumů pánevního dna byla offline vyhodnocena přítomnost avulzního poranění a velikost urogenitálního hiátu. Data byla statisticky zhodnocena.

Výsledky: V obou centrech porodilo celkem 356 žen po předchozím SC. Ultrazvukové vyšetření podstoupilo 152 z nich (42,%), kompletní data byla dostupná u 141 rodiček. Po akutním SC bylo 80 žen, 61 žen po elektivním SC.  Incidence avulzního poranění byla vyšší ve skupině rodiček po elektivním SC, avšak bez průkazu statistické významnosti (41, 0% vs. 26,3% , p= 0,0645). Při vyšetření urogenitálního hiátu a přítomnosti ballooningu nebyl prokázán signifikantní rozdíl.

Závěr: VBAC je asociován se signifikantně vyšší incidencí avulzního poranění MLA ve srovnání s prvním vaginálním porodem. Zdá se, že riziko avulze MLA nezávisí na průběhu porodu před předchozím císařským řezem. K potvrzení výsledků bude jistě třeba studií s větší kohortou pacientek.

Publikováno

2022-06-24

Číslo

Sekce

Porodnictví

Kategorie