Vztah změn mobility uretrovezikální junkce a pooperační progrese stresové inkontinence po sakrospinální fixaci – subanalýza multicentrické randomizované studie

Autoři

  • Daniel Gágyor Gynekologické oddělení, Nemocnice Hodonín

Abstrakt

Cíl studie:

Cílem práce bylo vyhodnotit vztah sestupu (descensu) uretrovezikální junkce (UVJ) a výskytu SUI de novo a pooperační progrese preexistující SUI u pacientek po operaci prolapsu orgánů pánevního dna metodou sakrospinální fixace (SSF).

Jedná se o sekundární analýzu prospektivní randomizované multicentrické studie SAME (registrační číslo NCT03053479) srovnávající výsledky tří operačních metod řešení apikálního defektu – sakropexe, sakrospinální fixace a transvaginální meshe.

Metodika:

Do subanalýzy bylo zařazeno celkem 81 pacientek po řešení apikálního defektu metodou sakrospinální fixace, 17,3% (n=14) po pravostranné fixaci a 82,7% (n=67) po bilaterální fixaci. Pooperační follow-up byl vyhodnocen po 3 měsících (n=59), 12 měsících (n=47) a 24 měsících (n=30). Mobilita UVJ v klidu a při maximálním Valsalvově manévru byla stanovena pomocí standardizovaného 3D/4D transperineálního ultrazvukového protokolu navrženého Dietzem et al. SUI de novo a pooperační progrese preexistující SUI byla diagnostikována anamnesticky.

Výsledky:

Demografická data předoperačně (n=81) byla BMI 27,3 (16,8-44,5), věk 67,0 (31-85), parita 2 (1-6). Typ operačního výkonu SSF l.dx. 17,3 %, SSF bilat. 82,7%, konkomitantní přední plastika 65,4 %. Pooperační progrese SUI byla v našem souboru ve 3měsíčním follow-up 45,8%, ve 12měsíčním follow-up 21,3%, ve 24měsíčním follow-up 23,3%,

Byl prokázán signifikantní rozdíl mezi předoperačními a pooperačními hodnotami sestupu UVJ ve 3,12 a 24měsíčním follow-up (p< 0,0001).

Korelace sestupu UVJ ve 3, 12, 24měsíčním follow-up versus SUI de novo ev. progrese preexistující SUI ve 3, 12, 24měsíčním follow-up nebyla statisticky signifikantní (p= 0,051-0,883).

Korelace rozdílu (descensus UVJ předoperačně minus descensus UVJ ve 3,12, 24 měsíčním follow-up) versus SUI de novo ev. progrese preexistující SUI ve 3, 12, 24měsíčním follow-up nebyla statisticky signifikantní (p= 0,691-0,779).

Závěr:

Byly prokázány signifikantní změny v hodnotách descensu UVJ mezi předoperačními a pooperačním hodnotami ve 3,12 a 24měsíčním follow-up po SSF. Neprokázali jsme signifikantní korelaci mezi descensem UVJ a výskytem SUI de novo a pooperační progresí preexistující SUI u pacientek po operaci prolapsu orgánů pánevního dna metodou SSF ve 3,12 a 24měsíčním follow-up. Neprokázali jsme korelaci mezi rozdíly sestupu UVJ (předoperační sestup UVJ minus pooperační sestup UVJ ve 3, 12 a 24měsíčním follow up) a výskytem de novo SUI nebo progresí preexistující SUI ve 3, 12 a 24měsíčním follow-up SUI u pacientek po operaci prolapsu orgánů pánevního dna metodou SSF.

Klíčová slova:
prolaps orgánů pánevního dna, stresová močová inkontinence, sakrospinální fixace, ultrasonografie pánevního dna, mobilita UV junkce

Publikováno

2022-06-24