Rekonstrukce prsou u pacientek s BRCA mutací a karcinomem prsu – náš přístup

Autoři

  • Pavel Ventruba Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno https://orcid.org/0000-0001-9264-0336
  • Tomáš Ventruba V-CLINIC, klinika plastické, estetické chirurgie a gynekologie Brno
  • Dagmar Brančíková Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
  • Luboš Minář Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
  • Michal Felsinger Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
  • Jindřich Vomela Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

Klíčová slova:

karcinom prsu - BRCA mutace - mastektomie - prsní implantáty - expandér - okamžitá rekonstrukce prsu - odložená rekonstrukce - tkáňový lalok

Abstrakt

Cíl práce: Karcinom prsu je v České republice nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Není jiná nádorová problematika, kde by chirurgická léčba prošla takovými revolučními změnami. Onkoplastická chirurgie rozšířila možnosti chirurgie prsu, umožňuje výkony dostatečně radikální a velmi dobrým kosmetickým efektem. S rozvojem programů na genetické testování narůstá i nutnost profylaktických výkonů u mutovaných pacientek, ale i zdravých nosiček. Novější metody se týkají i kombinace kurativního výkonu na jednom prsu a současně profylaktického výkonu na prsu druhém.

Metodika:  Využíváme možnosti okamžité rekonstrukce prsou v jedné době se subkutánní kůži šetřící mastektomií i modifikované mastektomie. Rekonstrukce řešíme buď expandérem a v druhé době vložením silikonového implantátu, nebo přímo vložením implantátu samotného či v kombinaci s využitím autologní tkáně podle toho, jak je plánována další onkologická léčba (chemoterapie nebo radioterapie).

Výsledky: V období duben 2017 – květen 2020 bylo provedeno 103 rekonstrukčních operací u 58 žen s karcinomem prsu a/nebo BRCA mutací. Z toho bylo 52 okamžitých rekonstrukcí u nepokročilých nádorů. Tkáňový expandér byl vložen u 27 žen (46,6 % souboru) s lokálně pokročilými nádory a nutností následné radioterapie (18 okamžitých a 9 odložených rekonstrukcí).  Prsní implantáty byly použity u 52 žen (89,7 % souboru) v celkovém počtu 80 implantátů. Rekonstrukce prsu vlastní tkání byla provedena u 8 žen, z toho 5 výkonů v rámci okamžité rekonstrukce. Pooperační komplikace byla u 11 žen a bylo provedeno 15 korekčních výkonů (12,7 % operací).

Závěr: Rekonstrukce prsu je komplexní soubor technik, kterými lze jakékoliv pacientce vytvořit prs, tak aby nebyla odkázána na epitézu. Jedná se o mnohastupňový proces, ne jen jednu operaci. Větší riziko komplikací je u pacientek s lokálně pokročilým onemocněním, které podstupují neoadjuvantní chemoterapii a radioterapii. S rostoucím počtem rakoviny prsu stoupá poptávka po rekonstrukčních výkonech, zejména okamžitých rekonstrukcích.

Publikováno

2022-02-19

Číslo

Sekce

Gynekologie a porodnictví

Kategorie