Parazitární myomy:kazuistika, rešerže článků

Autoři

  • Kristýna Hlinecká Gynekologicko-porodnická klinika VFN v Praze

Klíčová slova:

parazitární leiomyomy, intraperitoneální morcelace, leiomyomatóza

Abstrakt

SOUHRN

Cíl studie: Prezentace pacientky s diagnózou parazitární leiomyomatózy, shrnutí současných poznatků o výskytu, terapii a diagnostice

Typ studie: kazuistika, rešerše dostupné literatury

Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Kazuistika: 40letá žena s anamnézou laparoskopické myomektomie (LM) a hysteroskopické transcervikální resekce myomu (TCRM). Pacientka byla opakovaně vyšetřována pro bolesti břicha. Dle CT břicha a pánve vyslovena suspekce na metastatická ložiska tumoru neznámého origa, či ložiska endometriózy.

Závěr: Diseminovaná peritoneální leiomyomatóza (LPD – leiomyomatosis peritonealis disseminata) a parazitární leiomyomy (LP) jsou vzácné intraabdominální tumory, nomenklaturně řazené pod typ 8 dle FIGO (The international Federation of Gynecology and Obstetrics) systému. S plošným užíváním power morcelace v endoskopické operativě jejich incidence v posledních letech stoupá. LP či LPD je většinou diagnostikována u mladých žen s anamnézou předchozí laparoskopické myomektomie. Klinicky se manifestují intraabdominální bolestí, tlakem, nadýmáním či nevolností.

Publikováno

2022-02-19

Číslo

Sekce

Gynekologie a porodnictví

Kategorie